bedroom hair

Algemene voorwaarden

Hair & Looks

Algemene voorwaarden webshop Hair & Looks

Algemene voorwaarden en bepalingen Kapsalon Har & Looks te Breda – Versie 2022-11

Artikel 1. Definities
1.1. Hair & Looks: gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 82881685 handelend onder de naam Hair & Looks.
1.2. Webshop: de webshop van Hair & Looks, te raadplegen via webshop.hairandlooks.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Hair & Looks en/of zich geregistreerd heeft op de webshop.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Hair & Looks en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Hair & Looks zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Hair & Looks slechts bindend, indien en voor zover deze door Hair & Looks uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle vermelde prijzen van producten op de webshop van Hair & Looks zijn inclusief btw en, tenzij op de webshop anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Er wordt voor bestellingen onder de €50,00 verzendkosten gerekend (in Nederland). Bekijk onderstaande prijstabel voor de verzendkosten.

Land Bestelling Verzendkosten
Nederland Meer dan €50,00 Gratis verzending
Nederland Minder dan €50,00 €3,95
België Ieder bedrag €5,00
Duitsland Ieder bedrag €5,00

3.3. De inhoud van de webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hair & Looks kan echter niet garanderen dat alle informatie op de webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de webshop van Hair & Looks afkomstige producten zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Ontbinding
6.5. Hair & Looks raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7. Hair & Looks is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Hair & Looks binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder verplichte opgave van redenen, te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
7.4. De klant dient de retourkosten zelf te betalen. De verzendkosten die door de klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet
begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product niet gebruiken voor zover dit nodig is om de aard en de kenmerken van producten na te gaan.
7.6. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. De klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het bijgevoegde retourformulier voor herroeping binnen het termijn van 14 dagen te zenden aan Hair & Looks, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hair & Looks kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Hair & Looks
Minervum 7164A
4817ZN Breda

7.8. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hair & Looks. De bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
7.9. Op de webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1. De klant dient betalingen aan Hair & Looks volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. Hair & Looks is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Indien de de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de Hair & Looks is gewezen op de te late betaling en Hair & Looks de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hair & Looks gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende €5.000,- met een minimum van € 40,-. Hair & Looks kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Hair & Looks
Minervum 7164A
4817 ZN Breda
Telefoon: 085-0045487
E-mail: info@hairandlooks.nl
KvK-nummer: 82881685
Btw-nummer: NL862639384B01

 

0